Grenseffectenrapportage 2020

Veel Europese landsgrenzen gingen dit voorjaar op slot doordat overheden simpelweg niet in staat waren onderlinge afspraken te maken over de verschillende nationale coronamaatregelen, niet omdat het belang van de volksgezondheid voorop stond. Een en ander blijkt uit de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van het expertisecentrum ITEM, verbonden aan de Universiteit Maastricht. Lees meer

Grensregio's in crisistijd

Het G40 stedennetwerk heeft onderzocht wat de economische effecten zijn van COVID-19 op inwoners en bedrijven in grensregio’s. Zijn deze groter dan in niet-grensregio’s en hoe kunnen negatieve effecten verkleind worden? Het G40 stedennetwerk heeft tevens een inschatting gemaakt van de gevolgen van COVID-19 voor de opgave om 8% economische groei te realiseren op basis van het grensoverschrijdende agglomeratievoordeel. Lees meer

Subjective Well-Being in a Spatial Context

Lees meer

Smart Shrinkage Solutions: Maastricht

Lees meer

Does population decline lead to a 'populist votingmark-up'? A case study of the Netherlands

Lees meer

Energietransitie en krimpgebieden

Lees meer

Regiobeeld Noord

Lees meer

Smart rural futures: Will rural areas be left behind in the 4th industrial revolution?

Lees meer

Overview of a sample of existing foresight and scenario studies carried out at EU and global levels

Lees meer

Gefaseerde strategie voor de herontwikkeling van Rolduckerveld

De financiering en planvorming van een herstructureringsaanpak in Kerkrade

Lees meer

Wonen en zorg in beeld

Marktonderzoek gemeenten Nederland

Lees meer

Bevolking 2050 in beeld: drukker, diverser en dubbelgrijs

Deelrapport Verkenning Bevolking 2050

Lees meer

European Commission Report on the Impact of Demographic Change

Lees meer

Risico op vervoersarmoede onder huishoudens in Utrecht en Heerlen

Lees meer

Woningmarktopgave krimpregio’s tot 2040

Een modelmatige verkenning met financiële inzichten

Lees meer

Vooruitzichten bevolking, huishoudens en woningmarkt - Prognose en Scenario’s 2020-2035

Prognose en Scenario’s 2020-2035

Lees meer

Een klein land met verre uithoeken

In deze publicatie uit geograaf en journalist Floor Milikowski haar ongerustheid over de toenemende verschillen tussen kansarme en kansrijke delen van het land. Zij constateert dat “het succes van de ene plek ten koste gaat van de welvaart elders”, waardoor “Nederland verandert in een lappendeken van winnaars en verliezers”. Lees meer

De energietransitie als verbinder van platteland en stad?

Lees meer

Actualisatie Zeeland in Stroomversnelling

Lees meer

Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2020

Lees meer