Analyse regeerakkoord kabinet-Rutte III

Lees meer

Betrouwbaarheid van bevolkingsprognoses voor de regio Parkstad Limburg

Lees meer

Binding genoeg. De stad en het geheim van aangenaam samenleven

Lees meer

Brede blik op erfgoed

Over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving

Lees meer

De arbeidsmarkt in grensregio Nederland en Vlaanderen

Lees meer

Decentralisatie naar nieuwe fase

visiedocument onderwijshuisvesting

Lees meer

De opgave van vrijkomende agrarische bebouwing in de provincie Zuid-Holland

Lees meer

De VAB-opgave in het Groene Hart

Lees meer

De VAB-opgave van de provincie Noord-Holland

Lees meer

Doelmatig huisvesten

Lees meer

Dorpsleven tussen stad en land

Lees meer

Een betere matching van vraag en aanbod van vrijkomende agrarische bebouwing

Lees meer

Evaluatie PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose

Lees meer

Gebrookerbos

Van weiland naar wij-land

Lees meer

Grenseffectenrapportage 2017

Lees meer

Grenswerkers in Europa. Een onderzoek naar fiscale, sociaalverzekerings- en pensioenaspecten van grensoverschrijdend werken.

Lees meer

Grenzen slechten, regio’s verbinden, mensen bewegen

Lees meer

Hoe regelen we de regio?

Een verkenning naar de impact van het groeiend belang van stedelijke regio’s op lokaal bestuur

Lees meer

Jaarplan Kennisplatform Demografische Transitie 2016

Lees meer

Juridische Expertpool Planschade

De lessen uit 6 jaar toegepaste theorie

Lees meer