Werken aan welvarende regio's

Tussentijdse evaluatie systematiek Regio Envelop

De Tweede Kamer heeft de minister van LNV begin 2020 verzocht om de systematiek van de Regio Deals tussentijds te evalueren. In de door de Tweede Kamer aangenomen moties (Kamerstuk 29 697, nr. 75 en nr. 79) is de minister verzocht bij de aangekondigde tussentijdse evaluatie ook aandachtspunten mee te nemen voor het al dan niet voortzetten
van de Regio Deals. Deze evaluatie heeft betrekking op de tweede en derde tranche van de overeengekomen.

Zowel aan de kant van het Rijk als aan de kant van de regio’s is veel enthousiasme om door te gaan met de Regio Deals. Daarvoor gelden verschillende succesfactoren die behouden moeten blijven, danwel doorontwikkeld moeten worden.

Lees verder