Verkenning Bevolking 2050

Dit rapport bevat een overzicht van recent gepubliceerde toekomstverkenningen op het gebied van bevolking, fysieke omgeving, onderwijs, economie en arbeidsmarkt, het sociale culturele domein en gezondheid en zorg.

Eerste fase van een verkenning naar aanleiding van de motie Dijkhoff c.s. (35 000, nr. 8, dd. 21 september 2018). De motie verzoekt het kabinet scenario’s te ontwikkelen waarin de gevolgen van demografische veranderingen in Nederland op verschillende beleidsterreinen in kaart worden gebracht en deze te voorzien van beleidsopties.

Download de publicatie

Zie ook: voortgangsrapportage Verkenning bevolking 2050. Zekerheden en onzekerheden over de gevolgen van veranderingen in de bevolking (pdf)

De betrokken instituten verzoeken om de eerste fase uit te breiden met de identificatie van en keuze voor scenario’s – 7 varianten – die in de tweede fase van de verkenning worden doorgerekend.

Zie ook: Kamerbrief gewijzigde planning vervolg Verkenning bevolking 2050 (ministerie van SZW, 2 april 2020)