Tweede voortgangsrapportage Actieplan Bevolkingdaling

Deze rapportage brengt de vorderingen in beeld in de samenwerking en de integrale aanpak van de krimpproblematiek door regio’s, provincies en het Rijk.

Download

Tweede voortgangsrapportage Actieplan Bevolkingdaling, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2018.