Trendverkenning gemeenten met veel landelijk gebied

Maar liefst 364 van alle Nederlandse gemeenten bestaan voor meer dan de helft uit landelijk gebied. Toch is er vanuit het Rijk vooral aandacht voor de stad. Daarom heeft Alterra in opdracht van de VNG een verkenning gedaan naar de trends in gemeenten met veel landelijk gebied en de opgaven en vragen waar landelijke gebieden voor staan.

In het rapport ‘Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied’ staan de belangrijkste trends gebundeld die in de afgelopen jaren door bekende Nederlandse onderzoeksinstanties zijn opgetekend. Ook is gekeken hoe de trends met elkaar samenhangen en wat gemeenten daarmee kunnen.

Het rapport beschrijft vijf overkoepelende trends:

  1. Het platteland wordt steeds meer een multifunctionele leef- en werkomgeving.
  2. Schaalvergroting van (agrarische)bedrijven en voorzieningen gaat gelijk op met een toename van kleinschalige en lokale initiatieven van burgers en bedrijven.
  3. Technologische innovatie kan juist op het platteland de bedrijvigheid en de leefbaarheid vergroten
  4. De kwaliteit van de leefomgeving in het landelijk gebied staat onder druk.
  5. Initiatieven van burgers en bedrijven brengen oplossingen voor lokale problemen, maar niet zonder de betrokkenheid van gemeenten.

Dit zijn op zich bekende thema’s, maar door de grote hoeveelheid en de versnelling van ontwikkelingen staan gemeenten meer dan voorheen voor forse uitdagingen.

Lees het rapport (pdf)