PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050

Woningbouwveronderstellingen

In september 2019 is voor de zevende keer de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose uitgebracht. In dit artikel wordt ingegaan op de woningbouwveronderstellingen van deze prognose (de verwachte ontwikkeling van de woningvoorraad). Voor de onderbouwing is op nationaal niveau gekeken naar de toekomstige huishoudensgroei volgens de CBS Huishoudensprognose en de waargenomen trends in de woningbouw. Op gemeentelijk niveau is gebruik gemaakt van gemeentelijke en provinciale kennis en expertise en een analyse van binnenlandse migratie. Expert opinion is ingeschakeld om de diverse inzichten onder een noemer te krijgen en nader te valideren.

Lees verder