Nieuwe raden, nieuwe daden

Geruime tijd was demografische transitie iets waarmee we in de toekomst rekening moesten houden. Die toekomst is in veel gemeenten aangebroken. Het besef dat de bevolking krimpt, vergrijst en ontgroent, maakt plaats voor concrete initiatieven en oplossingen. Voor gemeenten is een nieuwe raadsperiode van vier jaar begonnen. Het is nu aan de raads- en collegeleden om de demografische transitie te laten doorklinken in beleid en uitvoering. Daarbij geldt meer dan ooit dat gemeenten het niet alleen kunnen. Ze zullen zich op een nieuwe manier moeten verhouden tot initiatieven van burgers, tot hun institutionele maatschappelijke partners (onderwijs, zorg, corporaties) en tot hun medeoverheden (andere gemeenten, provincies, het Rijk).

Op 9 oktober 2013 vond een Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling plaats, georganiseerd door het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling (NNB) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Honderden gasten discussieerden in workshops over oplossingsrichtingen voor casussen uit de praktijk, op een groot aantal thema’s. Naar aanleiding daarvan zijn enkele specifieke vraagstukken nader uitgediept, waarvan dit boekje het resultaat is. Ze tonen oplossingen die het delen waard zijn, ze laten herkenbare dilemma’s zien die nadere discussie behoeven en ze maken duidelijk dat de praktijk weerbarstig is. U leest over de sloopopgave waarvoor krimpgemeenten en –regio’s zich gesteld zien; over de aanstormende leerlingendaling in het voortgezet onderwijs en de taaie pogingen tot samenwerking; over initiatieven (vanuit bewoners, gemeenten en techniek) om de zorg in krimpgemeenten op peil te houden; over de weerbarstige verhoudingen tussen gemeente, bewoners en hun gangmakers in dorpskernen; over de kansen voor krimpregio’s vanuit Europees perspectief; en over de inzet en de verantwoording van krimpgelden ten behoeve van gemeenten en provincies.

U leest in deze publicatie geen aanbevelingen of beleidsopvattingen van het Rijk. Het gaat hier vooral om thema’s uit de praktijk van krimp- en anticipeergebieden en om de vraag hoe die door direct betrokkenen worden ervaren.

Download de publicatie