Nieuwe opgave, nieuwe aanpak

Onderzoek naar de onderbouwing van interventies voor de transformatie van de particuliere woningvoorraad in krimpregio’s

De aanleiding van dit onderzoek is gelegen in een afspraak tussen het ministerie van Financiën, LNV en BZK over het in beeld krijgen van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de transformatie- en sloopopgave van de particuliere voorraad in krimpregio’s omdat hier de opgave wordt aangepakt met (grotendeels) publiek geld. Dit bij gebrek aan private investeringen én de zorg van de overheid voor een goede leefbaarheid en ontwikkeling van brede welvaart in deze gebieden

Lees verder

Landelijk Webinar Volkshuisvestingsfonds

Op woensdag 10 februari organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het webinar Volkshuisvestingsfonds.

In verschillende gebieden in Nederland staat de leefbaarheid onder druk. Daarom heeft het kabinet besloten om € 450 miljoen beschikbaar te stellen om te investeren in leefbaarheid en verduurzaming van de woningvoorraad in de meest kwetsbare gebieden.

Met deze bijdrage komt het ministerie tegemoet aan de brede wens voor meer aandacht voor kwetsbare gebieden. Alle gemeenten kunnen hierop inschrijven, waarbij in het bijzonder wordt gekeken naar de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden en naar de 13 grens- en krimpregio’s waar leefbaarheid onder druk komt te staan.

Meer informatie