Kansenatlas voor de Euregio Scheldemond (m.n. Zeeuws-Vlaanderen, Brugge, Gent en Sint-Niklaas)

De meeste krimp- en anticipeerregio’s bevinden zich aan de grens met België en/of Duitsland. Het verminderen van grensbarrières biedt deze regio’s kansen. Vanuit het programma Bevolkingsdaling zijn en worden, in samenwerking met provincies en Euregios, kansenatlassen ontwikkeld waarin deze mogelijkheden zichtbaar worden. De kansenatlassen geven cijfermatig aan welke winst te behalen valt bij het verlagen van grensbarrières (zoals culturele verschillen, wet- en regelgeving, maar ook onbekendheid met het aanbod).

Op 15 mei is in Brugge de Kansenatlas voor de Euregio Scheldemond overhandigd aan de Commissaris van de Koning van Zeeland en de gouverneur van West-Vlaanderen. Uit de atlas komt naar voren dat als de grensregio’s van Zeeland en de Vlaamse provincies Oost- en West -Vlaanderen erin slagen om hun arbeidsmarkten verder te integreren, het aantal beschikbare banen voor de inwoners toeneemt. Door de ontstane agglomeratievoordelen zal naar verwachting het totaal aantal banen op de lange termijn ook toenemen. Verlaging van de grensbarrières verhoogt tevens het aanbod van voorzieningen. Als de grensbarrières grotendeels zouden kunnen worden weggenomen, zou Zeeuws-Vlaanderen een bovengemiddeld aantrekkelijke regio worden. Doordat Zeeuws-Vlaanderen een dunbevolkte, landelijke regio is en het Vlaamse achterland met steden als Antwerpen, Brugge en Gent sterk is geürbaniseerd, zijn de voordelen van samenwerking voor beide kanten van de grens verschillend. Dit maakt dat voor de grootste winst een aanpak op verschillende terreinen (werk, recreatie, wonen, openbaar vervoer) wenselijk is.

Op basis van de kansenatlas zullen grensarrangeurs worden aangesteld. Zij hebben als taak vraag en aanbod van werk aan beide kanten van de grens bij elkaar te brengen en te adviseren over o.a. fiscale en juridische aspecten. Ook zal worden nagegaan hoe het grensoverschrijdend openbaar vervoer verbeterd kan worden. De grootste winst valt echter te behalen als bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en burgers in de regio acties ondernemen. Daartoe zal de atlas op brede schaal in de Euregio Scheldemond worden verspreid.

Lees de Atlas