Jaarplan Kennisplatform Demografische Transitie 2016

In het Jaarplan worden de ambities, werkzaamheden en verantwoordelijkheden voor het Kennisplatform Demografische Transitie (KDT) in 2016 weergegeven. Het KDT is er om de kennis en kunde over bevolkingsdaling (krimp), vergrijzing en ontgroening landelijk te delen en kennisontwikkeling te stimuleren.
Het KDT is een landelijk knooppunt waarin meerdere (landelijke en regionale) netwerken samenkomen. Het KDT is ondergebracht bij Platform31 en wordt bekostigd door het ministerie van BZK en Platform31. De provincies Groningen, Limburg en Zeeland, en de regionale kennisinstituten KKNN, Neimed en Scoop zijn, samen met het ministerie van BZK, vertegenwoordigd in het kernteam van het KDT. Het werk van het kennisplatform bestaat uit drie hoofdonderdelen, te weten de Kennisagenda, het Kennisloket (inclusief website kennisvoorkrimp.nl) en het Kennisnetwerk. In dit Jaarplan is voor elk van deze onderdelen geschetst met welke werkzaamheden die onderdelen ingevuld worden.

Lees het jaarplan