Evaluatie Krimpbeleid Provincie Groningen 2010-2020

De provincie Groningen heeft te maken met een flinke demografische transitie: drie van de negen krimpregio’s van Nederland liggen in Groningen: Het Hogeland, Eemsdelta en Oost-Groningen. De bevolkingsdaling werd hier ook het eerst en meest duidelijk merkbaar, voor de provincie reden om in 2009 in actie te komen met het Provinciaal Krimpbeleid. Dit leidde in december 2010 tot het Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling 2010-2014 en de Agenda Krimpbeleid Provincie Groningen 2015-2020. Onderzoekers van de Stec Groep hebben het beleid van de provincie geëvalueerd. Zij concluderen dat:

“De problemen die samenhangen met krimp zijn nu al aanzienlijk, maar de koppeling aan actuele prognoses over huishoudensontwikkeling laat zien dat de risico’s voor leefbaarheid en economische vitaliteit de komende tien tot twintig jaar zeer substantieel kunnen zijn. Dit betekent dat er binnen de provincie Groningen en binnen Nederland als geheel steeds grotere verschillen ontstaan in levensstandaard. Demografische krimp vormt een belangrijke breuklijn die maatschappelijk ongewenst is en blijvend aandacht vraagt. Verdere voortzetting van het provinciale beleid dat inzet op het verminderen van de negatieve neveneffecten van krimp is nodig. Er zijn echter geen snelle oplossingen of kansen voor beleidsingrepen met snel resultaat.”

Zij zien meerwaarde in rol van

  • de provincie in het adresseren van de opgaven en als
  • verbinder, kennismakelaar en aanjager

en noemen daarbij twee belangrijke aandachtspunten:

  • koers op de hoofdlijn, regio’s zijn zelf aan de bal voor specifieke keuzes daarbinnen
  • focus als provincie meer op doorwerking van het provinciale krimpbeleid bij voorzieningen, leefbaarheid en economische vitaliteit

Wel is het van belang daarbij onderscheid te maken tussen:

  • bevingsgebieden en niet-bevingsgebieden in Groningen

Let op:

  • eenduidigheid en aansluiting van provinciaal en regionaal beleid

Leg de focus op een zichtbaar resultaat:

  • sloop van particuliere koopwoningen en
  • clustering van voorzieningen.

En overweeg als provincie

  • een (beperkt) aantal cruciale krimpindicatoren expliciet te monitoren in een provinciale krimpmonitor.

Lees de rapportage (pdf)

Zie ook: Agenda krimpbeleid Provincie Groningen 2015-2020 (pdf)