Decentralisatie naar nieuwe fase

visiedocument onderwijshuisvesting

Dit visiedocument geeft gemeenten een handreiking om over het te voeren beleid van de onderwijshuisvesting na te denken. Met daarin veel aandacht voor de positie van onderwijsvoorzieningen in kleinere gemeenten.

Het visiedocument leest als een reactie op:

  • het rapport ‘De Praktijk gecheckt’ van de Algemene Rekenkamer uit 2015,
  • het rapport ‘Grenzen aan kleine scholen’ van de Onderwijsraad uit 2013,
  • de toekomstvisie op Onderwijshuisvesting ‘De lat omhoog’ van de VNG uit 2015 en
  • het eind 2016 bij OCW ingediende huisvestingsvoorstel door de PO-Raad, VO-raad en de VNG.

Met het opgestelde visiedocument probeert de LVO aan te sluiten bij landelijke ontwikkelingen zoals het verder uiteenlopen van de normvergoeding ten opzichte van de daadwerkelijke bouwkosten en bij de discussie over levensduur verlengende investeringen in relatie tot vervangende nieuwbouw.

De aandacht voor regionalisering, meerjarige samenwerking (lees ook investerings-) afspraken tussen gemeenten en schoolbesturen en gewenste aanpassing van de normbedragen in het visiedocument is niet nieuw. In feite sluit het visiedocument daarmee aan bij het recente huisvestingsvoorstel van de PO-Raad, VO-raad en VNG (bestuurlijke commissie Nijpels). Ook de LVO ziet samenwerking tussen schoolbesturen en gemeente als basis voor toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen. Wel nieuw is de wijze waarop er wordt gekeken naar het onderwijs als voorziening in het sociale domein met daarbij vooral de focus op consequenties voor de kleinere gemeenten. Daarmee plaatst het visiedocument de discussie uit eerdere rapporten in een bredere context.

Lees verder (Ruimte-OK)

Lees de publicatie Decentralisatie naar nieuwe fase (pdf)

Artikelen
: