De krimpende stad. Ontgroening, vergrijzing, krimp en de gevolgen daarvan voor de lokale economie

We moeten ons minder richten op het eenzijdige traditionele groeidenken. Dit betekent niet minder investeren, maar anders investeren. Investeren gericht op kwaliteit in plaats van kwantiteit.Pas als bestuurders en ambtenaren bevolkingsdaling als een onomkeerbaar en structureel gegeven hebben geaccepteerd, kan een begin worden gemaakt met het nieuwe denken. Met dit rapport willen wij een bijdrage leveren aan deze omslag.

Het doel van de studie is: Inzicht verschaffen in de diversiteit van demografische ontwikkelingen bij de grote steden, schetsen van de effecten van de demografische ontwikkelingen op de lokale economie en lokale overheden materiaal geven om sectoraal beleid zonodig tijdig bij te stellen.

Wij drukken de effecten van demografische ontwikkelingen op de lokale economie uit in cijfers en percenta- ges. De ontgroening, vergrijzing, verkleuring en bevolkingsdaling doen zich echter zo snel, en in niet eerder vertoonde omvang en samenhang voor, dat nog maar weinig in kwantitatieve zin bekend is. Daarom zullen wij ook kwalificerende uitspraken doen. Waar cijfers soms nog ontbreken kan het toch mogelijk zijn in te schatten welke aspecten van lokale economie, op welke manier invloed kunnen gaan ondervinden van demografische ontwikkelingen.

Volgens de auteurs zal het lokale bestuur in de toekomst aandacht moeten gaan schenken aan vragen als: ‘op welke manier en in welke mate spelen demografische ontwikkelingen in onze gemeenten?’, ‘welke effecten hebben die ontwikkelingen op de lokale economie?’, en ‘hoe maken we ons lokale beleid demografie-gedreven, en welke bestuurlijke portefeuilles zullen hierdoor effecten op de lokale economie hebben?’. Daarnaast waarschuwen zij voor ‘verkeerde concurrentie’ tussen gemeenten, pleiten zij ervoor om de samenleving van meets af aan bij de omslag van groei naar krimp te betrekken én pleiten zij voor samenwerking tussen rijk en provincie

Lees de publicatie (pdf)