Burgerinitiatieven en overheden

samenwerken en clusteren, een nieuwe trend in Fryslân

Het Friese onderzoeks- en adviesbureau Partoer heeft de rol van overheden in het verwezenlijken van Friese burgerinitiatieven in beeld gebracht. De publicatie ‘Burgerinitiatieven en overheden’, geschreven in opdracht van de provincie Fryslân, maakt met behulp van interviews met betrokkenen duidelijk wat de succes- en faalfactoren zijn. Onderzoeker Sjoerd IJdema concludeert dat overheden nog veel kunnen leren van burgerinitiatieven. In totaal zes projecten komen in beeld. Het gaat om burgerinitiatieven in Garijp, Moarre-Ljussens, Hallum, Tzummarum, Bolsward en een aantal dorpen in Weststellingwerf. In het boekje zijn leerervaringen en aandachtspunten op een rijtje gezet zodat initiatiefnemers van burgerinitiatieven en overheden daar in de toekomst wat aan hebben.

De rode draad bij de zes initiatieven is de spreiding van voorzieningen. Gebruikers moeten op den duur keuzes maken in gebieden waar door ontgroening en door vergrijzing de voorzieningen onder druk staan. Voor inwoners en overheden betekent dit dat zij meer op regionaal niveau moeten leren denken, meer samen moeten werken en af en toe ook meer lef moeten tonen bij het maken van die keuzes.

Partoer presenteerde de uitgave tijdens de zogenaamde ‘hearing’ (openbare hoorzitting). Daarbij daagden Provinciale Staten van Fryslân initiatiefnemers van burgerinitiatieven uit om mee te denken over een nieuwe werkwijze om hun plannen beter uit te kunnen voeren.

Download

Sjoerd IJdema en Herre Jan van Hilten, Burgerinitiatieven en overheden, Partoer, 2018.