Bevorderen van brede welvaart in de regio: keuzes voor beleid

In deze paper laat het PBL zien dat beleid voor het bevorderen van brede welvaart in de regio eerst vraagt om keuzes over het streefbeeld voor de regio. Het gaat hier om normatieve keuzes over wat onder een ‘breed welvarende’ regio wordt verstaan, en voor wie, waar en wanneer. Dit streefbeeld is bepalend voor de daaropvolgende keuzes over de beleidsaanpak en over de bestuurlijke vormgeving van het regionaal ontwikkelingsbeleid.

Deze position paper is onderdeel van het onderzoeksprogramma dat het PBL in de periode 2019 tot 2022 uitvoert op verzoek van het Ministerie van LNV, aansluitend bij het beleid gericht op de Regio Deals. In dit beleid werken Rijk en regio gezamenlijk aan nieuwe, concrete oplossingen rond regionale opgaven ten behoeve van de brede welvaart.

Lees verder