Rondetafelgesprek over bevolkingsdaling en krimp

Op 26 maart vond op initiatief van het PvdA-Tweede Kamerlid De Vries een rondetafelgesprek over krimp plaats, waarvoor de uitnodiging uitging van de Algemene Commissie voor Wonen en Rijksdienst. Bestuurders, vertegenwoordigers van de lokale aanpak en leden van het Team Midterm Review Bevolkingsdaling kwamen aan het woord.

Bij de deelnemers ontstond consensus over de komst van een transitieregeling. Die moet huiseigenaren verlossen van hun onverkoopbare woning. In sommige gevallen leidt dit tot sloop, maar corporaties staan er ook voor open om particulier bezit over te nemen. De Algemene Commissie voor Wonen en Rijksdienst benut de opbrengst van het rondetafelgesprek voor het Algemeen Overleg op 8 april van de Tweede Kamer met minister Blok over de krimpproblematiek. De krimpvisie die hij op 19 december 2014 naar de Tweede Kamer stuurde is daarvoor één van de gespreksonderwerpen.

Noordoost-Fryslân was één van de regio’s die met een grote delegatie naar Den Haag afreisde in de hoop alsnog de officiële status van krimpregio van het rijk te krijgen. Eenmaal zo’n status bereikt, dan levert dat een gemeente op het gebied van financiering en regelgeving meer mogelijkheden om krimpproblematiek aan te pakken. Het tegengaan van leegstand, of het anders inrichten en financieren van voorzieningen als een ziekenhuis, is dan makkelijker dan geheel op eigen kracht, zo leeft de gedachte in de regio..

Aansluiten op de vraag
Minister Blok heeft in zijn brief van 19 december 2014 aangegeven dat hij zo goed mogelijk aansluiten op de vraag vanuit de regio en de mogelijkheden om hierbij te ondersteunen. Zo heeft hij namens de betrokken ministeries een aanbod gedaan voor het ondersteunen van krimp- en anticipeerregio’s middels een Samenwerkingsagenda op basis van de drie pijlers van de krimpaanpak: wonen, voorzieningen en economische vitaliteit. Zo is er in die agenda een aanbod opgenomen van drie ministeries om de . grensoverschrijdende samenwerking (GROS) op het terrein van de arbeidsmarkt te bevorderen, waarbij het voortouw overigens steeds bij de regionaal samenwerkende partijen ligt. Blok wil zo nodig expertise inzetten om regionale partijen te helpen bij de aanpak van de particuliere voorraad. De focus moet liggen op het leveren van maatwerk in de regio’s en het aanpassen van knellende wetgeving. De Groningse gedeputeerde Marianne Besselink overhandigde tijdens het rondetafelgesprek een dossier met regels die het remmen van krimpeffecten bemoeilijken. Zo kunnen bijvoorbeeld kleine scholen makkelijker fuseren door het wegnemen van drempels.

Corporaties willen actieve rol, ook met particulier bezit
Johan Krul van woningcorporatie Acantus deed namens Aedes de oproep “Geef ons de ruimte om te werken aan innovatieve oplossingen voor de krimpproblemen.’’ Volgens hem zijn weinig particuliere partijen die in krimpgebieden willen en kunnen investeren. De corporatie is vaak de laatste partij die wil investeren in leefbaarheid, eventueel niet-DAEB bezit en maatschappelijk vastgoed. Probleem is dat de investeringsruimte van corporaties juist op die terreinen onder druk staat. Hij vraagt daarvoor meer ruimte en een soepelere procedure, want “de situatie vraagt om maatwerk”. Krul bekommert zich ook over het particulier bezit dat in krimpgebieden verkrot en verpaupert. Hij ziet hier voor corporaties een rol, bijvoorbeeld met hulp van een investeringsfonds of door het overnemen van particulier bezit. Dat laatste vraagt om experimenteerruimte. Als voorbeeld noemt hij een corporatie in Limburg die best wel particulier bezit wil inkopen en voor 20 jaar exploiteren en daarna weer afstoten. Dat is nu volgens Europese regels niet toegestaan.

Zie ook: