Ondernemerskracht in krimpregio's

Op 14 locaties hebben sinds 2013 lokale en regionale partijen onder begeleiding van Platform31 geëxperimenteerd in gebieden waar de bevolking nu of in de nabije toekomst afneemt. Het gaat vooral om gebieden aan de randen van Nederland. De aanpak is bij alle experimenten gericht op vernieuwingen die de leefbaarheid in deze gebieden behouden en vergroten. De aanpak is daarnaast gericht op het beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van woningen, voorzieningen en werkgelegenheid. De publicatie ‘Ondernemerskracht in krimpregio’s’ laat de resultaten zien van de 14 experimenten, analyseert ze en doet aanbevelingen. De aanpak ‘van onderop’ met ondernemerskracht van bewoners en bedrijven ingebed in een regionale visie, heeft de toekomst.

Lees verder bij Platform31

Of ga naar de publicatie Ondernemerskracht in krimpregio’s – Evaluatie experimenten bevolkingsdaling tweede ronde