Methodische beschrijving Gebrookerbos

Lees meer

Atlas of Demography

Lees meer

The Demographic Landscape of EU Territories

Challenges and opportunities in diversely ageing regions

Lees meer

Lerende evaluatie Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland

Lees meer

Towards the Wellbeing Economy

Implications for Public, Environmental and Financial Policy

Lees meer

Demographic Outlook for the European Union 2021

Lees meer

Van kansarme naar kansrijke gebieden

Acht inzichten voor woningmarkten met bevolkingsdaling

Lees meer

Deeltijdwonen in Vlissingen

Lees meer

Brede Welvaart in Fryslân

Eerste duiding van de CBS-monitor

Lees meer

Regiobeeld Ouderenzorg Drenthe 2020

Samen voor de beste dienstverlening aan ouderen

Lees meer

Zo kan het wél

Regioprovincies slimmer bestuurd: de casus Fryslân en Zeeland

Lees meer

Place attractiveness

A study of the determinants playing a role in residential settlement behaviour

Lees meer

Green Paper on Ageing

Fostering solidarity and responsibility between generations

Lees meer

Nieuwe opgave, nieuwe aanpak

Onderzoek naar de onderbouwing van interventies voor de transformatie van de particuliere woningvoorraad in krimpregio’s

Lees meer

Werken aan welvarende regio's

Tussentijdse evaluatie systematiek Regio Envelop

Lees meer

Regio Deal Lab Governance: Tussentijdse leerervaringen

Lees meer

PBL-onderzoeksprogramma Regio Deals voor de brede welvaart 2019-2021

Tussentijdse inzichten 2020

Lees meer

Bevorderen van brede welvaart in de regio: keuzes voor beleid

Lees meer

Grenseffectenrapportage 2020

Veel Europese landsgrenzen gingen dit voorjaar op slot doordat overheden simpelweg niet in staat waren onderlinge afspraken te maken over de verschillende nationale coronamaatregelen, niet omdat het belang van de volksgezondheid voorop stond. Een en ander blijkt uit de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van het expertisecentrum ITEM, verbonden aan de Universiteit Maastricht. Lees meer

Brede welvaartsgroei in alle regio’s

Lees meer