Over Kennis voor Krimp

Op Kennis voor Krimp vindt u het laatste nieuws, informatie over bijeenkomsten en activiteiten, lopend onderzoek en publicaties over bevolkingsdaling. Via deze website en onze sociale media-kanalen wordt actuele kennis en onderzoek over bevolkingsdaling verspreid onder belanghebbenden in Nederland. Deze website is een initiatief van het Kennisplatform Demografische Transitie (KDT).
Het Kennisplatform Demografische Transitie (KDT) is geïnitieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met de provincies Groningen, Limburg, Zeeland, Friesland en Gelderland en hun regionale kennisinstituten het KKNN, Neimed, ZB|Planbureau en Platform31. Wij maken de kennis en kunde over bevolkingsdaling beschikbaar voor alle belanghebbende partijen en stimuleren kennisontwikkeling. Samen met ons breder netwerk van overheden, onderzoekers, marktpartijen en regionale partners zoeken we antwoorden op de meest uiteenlopende vragen rondom bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Platform31 ondersteunen het KDT financieel.

Demografische transitie

Net als in andere landen, is er in Nederland sprake van een demografische transitie. Ouderen worden ouder, jongeren verhuizen naar de stad en gezinnen worden kleiner. Zulke ontwikkelingen brengen opgaven met zich mee voor woningcorporaties, marktpartijen, overheden en welzijnsorganisaties. In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar bevolkingsdaling in Nederland en groeit de aandacht voor dit thema in de wetenschap, de media en in de politiek. Vanuit verschillende perspectieven worden experimenten en onderzoeksprogramma’s opgezet, prijsvraagtrajecten georganiseerd en lokale initiatieven genomen om meer te weten te komen over bevolkingsdaling en er succesvolle beleidsstrategieën voor te ontwikkelen. Toch blijven nog veel vragen onbeantwoord en zien we de behoefte aan overzichtelijke kennis over bevolkingsdaling en gerelateerde onderwerpen toenemen.

Het Kennisplatform Demografische Transitie is opgericht als samenwerkingsverband om de kennis en inzichten op het gebied van bevolkingsdaling te verzamelen en de vragers en aanbieders van kennis aan elkaar te verbinden. Dit doen we op grofweg drie manieren, die u ook kan terugvinden in ons jaarplan.

  1. Het KDT bundelt bestaande kennis op het gebied van bevolkingsdaling op deze website.
  2. Het KDT publiceert eens in de drie jaar een nieuwe Kennisagenda, waarin nieuwe kennis over bepaalde thema’s rondom bevolkingsdaling wordt gepresenteerd, lopend onderzoek in beeld wordt gebracht en nieuwe, nog te beantwoorde kennisvragen worden benoemd.
  3. Het KDT functioneert tevens als een faciliterende en coördinerende partij in een groter netwerk van kennisontwikkelaars, regionale netwerken, sectorale organisaties, marktpartijen en overheden.

In maart 2018 is op initiatief van het ministerie van BZK en het Kennisplatform Demografische Transitie (KDT) de Wetenschappelijke Reflectiegroep Bevolkingsdaling opgericht om de verbinding tussen wetenschap, beleid en praktijk te versterken.

Informatie en contact

Matthijs Uyterlinde van Platform31 is de coördinator van het KDT. U kunt contact met hem opnemen als u meer informatie wilt krijgen, om inhoudelijke vragen te stellen en als u wilt meedenken over de vraagstukken rondom de demografische transitie.