Zeeland: niet langer krimp, wel toenemende vergrijzing

De nieuwe Zeeuwse Provinciale bevolkings- en huishoudenprognose gaat uit van een groei van 383.073 (1 januari 2019) naar 400.000 inwoners in 2040. Het CBS voorzag twee jaar geleden nog een krimpende bevolking vanaf 2020. Zeeland zou in 2040 nog maar 370.000 inwoners tellen. In de crisisperiode was het binnenlands migratiesaldo sterk negatief. De toenemende verhuisdynamiek na de crisisperiode pakt echter goed uit voor Zeeland omdat gezinnen en ouderen de Zeeuwse gemeenten weer weten te vinden, zo is te lezen in de prognose. In de nieuwe cijfers is een relatief positief binnenlands migratiesaldo als aanname gebruikt.

Groei bevolking tot 2040

De prognose gaat uit van de verwachting dat het buitenlands migratiesaldo de komende jaren op een stabiel hoog scenario ligt van 1200-1300 per jaar. De bevolking van Zeeland stijgt de komende jaren geleidelijk tot bijna 400.000 in 2040. Door het oplopende sterfteoverschot zal de bevolkingsgroei uiteindelijk wel afnemen. De kustgemeenten, Zeeuws Vlaamse gemeenten en Noord-Beveland kennen de kleinste bevolkingsgroei of daling. De hoogste bevolkingsgroei is te vinden in Goes, Middelburg, Reimerswaal en Tholen.

Vergrijzing: groep 80+ verdubbelt

De Zeeuwse Provinciale bevolkings- en huishoudenprognose laat zien dat de leeftijdsopbouw van de Zeeuwse bevolking fors zal veranderen. De bevolking in de leeftijdsgroep 15 tot 60 jaar neemt met 15.000 af tot 2040. Het aantal 80+ers neemt met 20.000 toe. Opvallend is dat de groep tot 15 jaar licht groeit met 4000. Relatief is er sprake van een verdubbeling van het aantal 80+ers. Gemeenten met een relatief oude bevolking zijn te vinden aan de kust en Zeeuws Vlaanderen.

Dalende beroepsbevolking

Als gevolg van de vergrijzing daalt de potentiële beroepsbevolking an 235.000 tot 215.000 tot 2040, met name in de kustgemeenten, Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen. Sinds 2011 is er sprake van een sterke daling van de potentiële beroepsbevolking die pas in 2040 zal stabiliseren. De afname is het sterkst bij de leeftijdsgroep 40-59 jaar. Dit heeft een toenemende vraag als gevolg naar tijdelijke werknemers of internationale werknemers.

Basisscholen groeien weer vanaf 2025

De basisscholen zullen de komende zes jaren rekening moet houden met krimp. Het aantal basisschoolkinderen zal aanvankelijk eerst tot 2025 dalen en daarna licht stijgen. In 2040 zullen er 3000 meer kinderen zijn in de leeftijd 4-12 jaar zijn, een stijging van 8%.

Groeiende woningbehoefte vooral door alleenstaanden

De prognose gaat uit van een groeiende behoefte aan 8500 woningen tot 2038, waarbij de jaarlijkse groei wel steeds lager wordt. De behoefte is het sterkst in de woningmarktregio’s De Bevelanden, Tholen en Walcheren. Het huishoudentype alleenstaand 80 plus zorgt voor de sterkste groei en in mindere mate de 60-80 jarige huishoudens. De jongere leeftijdsgroepen nemen juist af qua huishoudentype. De behoefte aan het aantal wooneenheden binnen (verpleeg)tehuizen neemt als gevolg van de vergrijzing met ongeveer 1000 toe tot 2040.

Lees verder: