Volkshuisvestingsfonds: 450 miljoen euro voor verbeteren leefbaarheid en woonkwaliteit in kwetsbare gebieden

Ministerie van BZK

In verschillende gebieden in Nederland staat de leefbaarheid onder druk. Daarom heeft het kabinet besloten om 450 miljoen euro beschikbaar te stellen om te investeren in de woonkwaliteit, leefbaarheid en verduurzaming van de woningvoorraad in de meest kwetsbare gebieden. Het gaat bijvoorbeeld om de vervanging van bestaande woningen door nieuwe woningen, ingrijpende verbouwingen en het opknappen van de openbare ruimte. Verduurzaming maakt een belangrijk onderdeel uit van al deze plannen, omdat dit bijdraagt aan het realiseren van een toekomstbestendige woningvoorraad en aan een lagere energierekening voor bewoners.

Met deze bijdrage wordt tegemoet gekomen aan de brede wens voor meer aandacht voor kwetsbare gebieden. Alle gemeenten kunnen hierop inschrijven, waarbij in het bijzonder wordt gekeken naar de zestien stedelijke vernieuwingsgebieden en de dertien grens- en krimpregio’s waar leefbaarheid onder druk komt te staan.

De regeling die ten grondslag ligt aan specifieke uitkeringen voor gemeenten wordt begin maart gepubliceerd in de staatscourant. We zijn voornemens om voor de zomer te starten met de aanvraagprocedure voor een rijksbijdrage.

Meer informatie over het Volkshuisvestingsfonds

Infographic volkshuisvestingsfonds