Universiteit van het Noorden moet impuls geven aan de regio

Drie hogescholen (NHL Stenden, Hanzehogeschool en Van Hall Larenstein) en Rijksuniversiteit Groningen slaan de handen ineen met een plan om Noord-Nederland aantrekkelijk te houden voor regionaal en internationaal talent.

De kennisagenda die de vier instellingen samen met het bedrijfsleven gaan ontwikkelen is nog niet af. Wel is duidelijk dat deze zich in ieder geval – maar niet uitsluitend – zal richten op de energietransitie, baanbrekende gezondheid en digital society.

Naast Invest-NL onderzoeken de instellingen ook de mogelijkheid om plannen aan te laten sluiten bij bestaande initiatieven als het Innovatiepact Fryslân, het Nationaal Programma Groningen en in Europa.

Met de plannen voor regionale samenwerking, met partners uit mbo, hbo en wo en het bedrijfsleven lijkt De Universiteit van het Noorden goed aan te sluiten bij de Strategische Agenda Hoger Onderwijs.

Lees verder (ScienceGuide)

Zie ook: website www.universiteitvanhetnoorden.nl