Regio Envelop opgave Zeeland

Het kabinet wil nauw samenwerken met de regio’s om de de leefbaarheid te verbeteren en de welvaart te verbreden. In het regeerakkoord zijn een zestal projecten genoemd waaraan het kabinet voorrang geeft. Dat zijn uiteenlopende projecten, onder andere het ruimtevaartcentrum ESTEC, het opruimen van nucleair afval en de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, waarvoor 187 miljoen van de beschikbare €950 miljoen euro wordt uitgetrokken.

Minister Carola Schouten (LNV) geeft aan zij over de investeringen van de andere drie projecten – Rotterdam-zuid, Zeeland en Eindhoven – in gesprek gaat met de regio’s. Voor deze plannen uit de regio geldt het uitgangspunt dat de leefbaarheid verder wordt versterkt en de welvaart meer verdeeld wordt. De regio’s zijn aan zet om met goede voorstellen te komen. Bij het beoordelen van de plannen kijkt het kabinet goed naar voldoende regionale spreiding.

Balkenende

In de kamerbrief over Regio Envelop opgave Zeeland refereert de minister aan het advies van de commissie Balkenende. Daarin zijn specifieke knelpunten en bedreigingen in de provincie benoemd: het ontberen van ‘massa’ in diverse opzichten zoals de afwezigheid van een grootstedelijke milieu, weinig middelgrote bedrijven, een bevolking die krimpt, vergrijst en ontgroent en de aanwezigheid van een eilandenstructuur. De commissie heeft vervolgens gewerkt aan een agenda voor de ontwikkeling en versterking van een duurzame economische structuur. En op basis van het advies is samen met diverse regionale partijen en het Rijk een Investeringsprogramma gemaakt. Zeeland zet in op drie pijlers: kennis en innovatie, versterking van de leefbaarheid en versterken van het voorzieningenniveau. De minister stelt eind maart de bijdrage vast.

Verdeling van bevoegdheden

De ministers Schouten (LNV) en Ollongren (BZK) hebben in reactie op de brief Voortgangsrapportage Actieplan Bevolkingsdaling gereageerd op de vraag hoe het zit met de bevoegdheidsverdeling ten aanzien van krimp en bevolkingsdaling. De verantwoordelijkheid voor het integrale krimpbeleid en de coördinatie van de samenwerking hiervoor binnen het kabinet ligt bij de minister van BZK. De minister van LNV coördineert de besluitvorming over de Regio Envelop, in overleg met de minister van BZK.

Lees: