Regeling aanvullende bekostiging geïsoleerde vestigingen vo

Minister Slob (OCW) heeft de concept Regeling aanvullende bekostiging geïsoleerde vestigingen vo (voortgezet onderwijs) naar de Eerste Kamer gestuurd. Hij informeert de Kamer daarbij over de voorhangprocedure.

De regeling geïsoleerde scholen kent structurele aanvullende bekostiging toe aan scholen in dunbevolkte gebieden. Met deze regeling wordt invulling gegeven aan één van de aanbevelingen van de commissie-Dijkgraaf over leerlingendaling in het vo. Ook wordt met deze regeling invulling gegeven aan de motie-Rog c.s., waarin wordt opgeroepen om een structurele oplossing te ontwikkelen voor de negatieve herverdeeleffecten van (kleine) brede scholengemeenschappen in krimpregio’s.

Het streven is deze regeling met ingang van 1 januari 2022 in werking te laten treden

Lees verder (Ministerie van OCW)