Plannen kabinet met vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs

Het kabinet wil per 1 januari 2021 de verdeling van de basisbekostiging van het Rijk aan het voortgezet onderwijs (VO) makkelijker maken. Dat staat in het wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging VO. Schoolleiders en schoolbesturen krijgen door deze aanpassing te maken met veranderingen.

Minister Slob meldt dat de vereenvoudiging van de bekostiging met vertegenwoordigers van zes krimpprovincies is besproken. Slob geeft met deze regeling invulling aan zowel het advies van de commissie-Dijkgraaf om scholen in dunbevolkte gebieden structureel extra te ondersteunen als aan de motie-Rog c.s. om een oplossing te zoeken voor de negatieve herverdeeleffecten van (kleine) brede scholengemeenschappen in krimpregio’s.

Lees verder (Ministerie van OCW, 13 december 2019)