Kamerbrief Voortgang Actieplan Bevolkingsdaling

Minister Plasterk heeft, mede namens de minister van EZ, de minister van IenM, de staatssecretaris van OCW, de minister van VWS en de minister van SZW, de Voortgangsrapportage Actieplan Bevolkingsdaling gepubliceerd. De Voortgangsrapportage geeft inzicht in de uitvoering van de samenwerkingsafspraken en de beleidsmatige ontwikkelingen in krimp- en anticipeerregio’s naar aanleiding van het Actieplan Bevolkingsdaling. Plasterk gaat in deze brief in op de belangrijkste bevindingen en licht de rijksinzet voor het vervolg van het Actieplan toe.

Plasterk noemt onder andere het verbeteren van de programmering van wonen en zorg, het in stand houden van voorzieningen (leerlingen met een speciale zorgbehoefte een plek te geven op een reguliere school in de regio), innovatieve ontwikkelingen in de maakindustrie, het bevorderen van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en een versnellingsagenda economische structuurversterking als voorbeelden. Hij geeft aan dat het Rijk tot 2020, samen met de krimp- en anticipeerregio’s, provincies en VNG, zich inzet op de aanpak van de gevolgen van bevolkingsdaling.

Lees verder (Ministerie van BZK)