De weg naar een responsieve regio

De manier waarop we tot nu toe kijken naar demografische krimp, dat wil zeggen naar de krimpregio’s als zelfstandig gebied, is belemmerend voor de aanpak van krimpgebieden. “De gehanteerde begrenzing hindert het denken in grotere ruimtelijke en bestuurlijke structuren. Randstad en randland, maar ook groeikern en krimpgebied zijn twee zijden van hetzelfde waterbed”, pleitte Elles Bulder, lector Krimp en Leefomgeving aan de Hanzehogeschool, afgelopen woensdag in haar installatie rede. Bulder pleitte in haar rede voor een onderzoekende blik op de complete regio. “Juist omdat Nederland een land van korte afstanden is, lijkt het logisch om bij het denken over bevolkingsontwikkeling grotere gebieden te hanteren.”

Twee kanten van dezelfde medaille

Vanuit demografisch perspectief zijn krimp en groei ieder een kant van dezelfde medaille. Mensen verhuizen. Jongeren richting onderwijs, jonge gezinnen richting de rust en ruimte en ouderen naar de plek met de juiste voorzieningen. Naast het nationale beeld van vergrijzing en een afname in demografische groei, ontstaan hierdoor regionale verschillen in de ontwikkeling en opbouw van de bevolking. Bevolkingsgroei in de ene plaats laat een bevolkingsdaling zien op de andere plaats. Hierin zijn verschillende schalen en tempi zichtbaar; de landelijke schaal waarin de Randstad gescheiden wordt van het randland en de regionale schaal waarin de trek naar groeikernen een bevolkingsdaling in andere gebieden tot gevolg heeft.

Leefbaarheid en veerkracht in de regio

Bulder is daarin op zoek naar de responsiviteit van de regio. Welke kennis en ontwikkelingen dragen inwoners, bestuurders en ondernemers in de regio bij zich om de leefbaarheid en de veerkracht in hun eigen regio te vergroten? En welke hulp kunnen zij daarbij gebruiken? Een beter begrip van wat leefbaarheid en veerkracht inhouden en betekenen voor een regio vormt de basis van dit onderzoek. Evenals meer kennis over de waarde toekenning aan meerwaarde in een gebied die niet in geld uit te drukken is. Heel concreet wil ze haar onderzoek, naast het lopende onderzoek naar leefbaarheid in krimp en anticipeerregio’s, richten op age friendly environments, sociaaleconomische vitaliteit in krimpgebieden en de innovatiewerkplaats Kunst contra Krimp, waarbij ze in de innovatiewerkplaats gericht op zoek gaat naar de meerwaarde van een grensoverschrijdende aanpak. De betrokkenheid van inwoners en lokale ondernemers vult de samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en ondernemerschap in de kenniswerkplaats aan. Samen met hen wil Elles de komende jaren bijdragen aan de ontwikkeling naar een responsieve regio vormgeven.

Woensdag 8 februari is dr. Elles Bulder geïnstalleerd als lector Krimp en Leefomgeving aan de Hanzehogeschool te Groningen. Zij neemt deze functie over van haar voorganger Sabine Meijer.

Zie: