14 Regiodeals vastgesteld

Op 14 februari 2020 maakten de minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekend dat zij uit 26 ingediende voorstellen er 14 hebben geselecteerd om samen met de regio’s uit te werken tot een deal. Die 14 regiodeals zijn onlangs in de Staatscourant gepubliceerd, waaronder ook 6 deals in krimp- en anticipeerregio’s.

Voor deze deals is 180 miljoen euro beschikbaar uit de Regio Envelop. Met deze financiële impuls slaan overheden, bedrijven, bewoners en betrokken organisaties de handen ineen om regionale opgaven aan te pakken op een manier die past bij die regio. Dit was de derde en laatste keer dat regio’s voorstellen konden indienen voor een Regio Deal.

In totaal stelde het kabinet vanuit het Regeerakkoord 950 miljoen beschikbaar voor de jaren 2018 – 2022. Bijna 800 miljoen van dit rijksgeld is hiervan inmiddels aan projecten toegekend.

Lees ook: Kamerbrief Een rijke oogst van 30 Regio Deals (ministerie van LNV, 20 januari 2021)

Dit zijn de 6 deals waar de regio’s de komende 3-4 jaar aan gaan werken:

 • Regio Deal Oost-Groningen: Van Leefbaarheid naar Toekomstkracht
  Oost-Groningen is een plattelandsregio die bestaat uit de gemeenten Oldambt, Pekela, Westerwolde, Veendam, Stadskanaal en de voormalige gemeente Menterwolde (nu onderdeel van Midden-Groningen). Sinds 2014 is Oost-Groningen aangewezen als krimpregio (prognose -/-15.000 inwoners in 2032). Partijen willen met gebruikmaking van de kracht van de regio en haar inwoners de negatieve spiraal doorbreken en perspectief bieden voor de toekomst zodat alle Oost-Groningers kunnen werken, zelf en samen, aan verbetering van de brede welvaart in hun regio.
 • Regio Deal Zuidoost Friesland
  Zuidoost Friesland staat voor de grote opgave om de regio leefbaar te houden, de kernen vitaal en het unieke landschap veerkrachtig. Investeren in de dorpen en het landschap zorgt voor perspectief, veerkracht en toekomstkracht. Daarom is deze Regio Deal opgebouwd uit twee samenhangende pijlers: vitale kernen en veerkrachtig landschap. Beide dragen bij aan het versterken van de leefbaarheid en brede welvaart van de regio.
 • Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland
  De Kop van Noord-Holland wordt gekenmerkt door een eenzijdige economische structuur, die wordt gedomineerd door de publieke sector (gemeenten in de Kop van Noord-Holland en Defensie), civiele en marinehaven, het maritieme vliegkamp De Kooy en de civiele luchthaven, de offshore dienstverlening en toerisme. Dit maakt de regio kwetsbaar voor economische schokken, zoals een sterke daling van de olie- en gasprijs en (wijzigingen in) overheidsbeleid. Ook ligt er een grote opgave voor de Kop van Noord-Holland op het gebied van de (toekomstige) energievoorziening. Partijen streven er naar om met een integrale aanpak het leef-, woon- en werkklimaat in de Kop van Noord-Holland te versterken. De inspanningen van Partijen zijn gericht op drie doelen: Human capital, Maritieme opkomende technologieën en nergietransitie-waterstofeconomie.
 • Regio Deal Zuid-Hollandse Delta; een nieuw en innovatief samenwerkingsverband
  De Zuid-Hollandse Delta is een nieuw en innovatief samenwerkingsverband en bestaat uit 3 eilanden, 6 gemeenten en is strategisch gelegen tussen de havens van Rotterdam, in het noorden, en van Antwerpen, in het zuiden. Een aantal ontwikkelingen raakt de vitaliteit van het gebied. Door ontgroening en vergrijzing daalt de beroepsbevolking en er zijn groepen binnen de beroepsbevolking die niet goed de aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. Daarnaast bestaat een toenemende spanning tussen economische groei en natuur. Partijen zetten zich in om met een integrale aanpak de Zuid-Hollandse Delta te ontwikkelen tot een duurzame innovatieve koploper in Nederland, waar de aanwezige sterke sectoren zich kunnen blijven ontwikkelen en innoveren en zorgen voor voldoende en passende werkgelegenheid.
 • Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’
  Deze Regio Deal wil de sociale structuur en cohesie van het gebied versterken door inwoners, overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven zelf aan de slag te laten gaan. De brede welvaart neemt toe en inwoners worden en voelen zich actief betrokken bij ontwikkelingen in de regio. De regio wil dit bereiken via de lijnen: identiteit en participatie, toekomstbestendig veranderen leefomgeving, voorzieningen innovatief dichterbij en arbeidsmarkt en scholing sterk verbonden.
 • Regio Deal Noord-Limburg
  De Regio Deal Noord-Limburg zet in op het integraal en gezamenlijk aanpakken van de regionale opgave rond gezondheid. De Regio Deal Noord-Limburg concretiseert deze ambitie verder in doelen op een vijftal thema’s: Future Farming, vitaal en gezond, talent aantrekken en behouden, veilige en leefbare omgeving en grensoverschrijdende samenwerking. Deze thema’s hangen sterk met elkaar samen en zijn belangrijk in het versterken van de brede welvaart in de regio Noord-Limburg.