Podcast: Wie is aan zet in de krimpregio's?

Wie is aan zet? 3 Bestuurders uit Noord-Nederland over de toekomst van (krimp) regio’s. Over wonen, leefbaarheid, zoeken naar het gezamenlijke belang en samenwerken, maar ook over regionale verschillen in demografische veranderingen en de invloed van corona op de belangstelling voor het platteland.

In de eerste 2 podcasts gingen we op zoek naar de toekomst van krimpgebieden, vanuit demografisch en leefbaarheidsperspectief met twee wetenschappers. In deze podcast laten we bestuurders aan het woord, die dagelijks aan de slag moeten met hun inwoners in gemeente, in woningcorporatie of provincie.

Marijn Molema, bijzonder hoogleraar Regionale Dynamiek en Vitaliteit aan de RUG en Elly van der Klauw, projectleider bij het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland spreken met:

Gedeputeerde Hans Kuipers van de provincie Drenthe, Burgemeester Ellen van Selm, van gemeente Opsterland, en voorzitter van de P10 en Laura Broekhuizen, directeur bestuurder van woningcorporatie Groninger Huis.

In de gesprekken vertellen zij over de opgaven in hun regio en hun dromen voor de toekomst. Ze gaan in op de demografische veranderingen, vooral vergrijzing en ontgroening, en plaatsen die groeien naast plekken die krimpen. Om de opgaven aan te pakken zoeken zij allen naar samenwerkingspartners, gemeenten onderling maar ook met rijks- en provinciale overheid, maar ook met maatschappelijke partners.

In die zoektocht proberen zij op zoek te gaan naar een gezamenlijk belang en een wij-gevoel om aan de slag te gaan.

IMG 3684