Kennisdossier Bevolkingsdaling

Om overzicht te bieden over de opgebouwde kennis en expertise ontwikkelt Platform31 op deze plek het Kennisdossier Bevolkingsdaling. In het najaar van 2019 vullen we dit kennisdossier verder aan. Dit kennisdossier voorziet in informatie, duiding en praktijkvoorbeelden rondom bevolkingsdaling en gerelateerd beleid en informeert beleidsmakers, onderzoekers, adviseurs en initiatiefnemers over de trends en ontwikkelingen rond het vraagstuk. Net als andere kennisdossiers van Platform31 vormt het Kennisdossier Bevolkingsdaling geen doorgeefluik, maar wordt meerwaarde gecreëerd door de informatie te duiden en te relateren aan andere inhoudelijke beleidsopgaven.

Ruim tien jaar geleden verscheen het thema bevolkingsdaling, of bevolkingskrimp, als vraagstuk op de beleidsagenda van gemeenten, provincies en het Rijk. Bevolkingsdaling is een complex fenomeen dat verschillende vormen en gradaties kent. Het grijpt in op allerlei leefdomeinen en beleidsterreinen: van wonen tot onderwijs, van zorg tot bereikbaarheid. De afgelopen jaren is zowel op lokaal als regionaal niveau, middels beleid, onderzoek en experimenten veel kennis en ervaring rond dit vraagstuk opgedaan. Tal van concepten, strategieën en samenwerkingsverbanden zijn ontwikkeld om de krimp af te remmen, om nieuwe functies of doelgroepen aan te trekken, of om processen van verloedering en verval tegen te gaan. Weliswaar manifesteren oorzaken en de gevolgen van bevolkingsdaling zich in elke regio anders, maar veel oplossingen en concepten zijn ook in andere verschillende contexten toepasbaar. De afgelopen tien jaar is dan ook actief kennis gedeeld tussen krimp- en anticipeerregio’s, provincies, het Rijk en kennisinstellingen.