Kennisagenda 2014

Kennisplatform Demografische Transitie

Welke prangende vragen hebben overheden, marktpartijen, corporaties en andere organisaties als het gaat over bevolkingskrimp, vergrijzing en verstedelijking?

Het Kennisplatform Demografische Transitie (KDT) en 40 onderzoekers presenteren de ‘Kennisagenda 2014’ met daarin 33 urgente vragen over demografische transitie. Ruim 80 beleidsmakers, ondernemers, professionals en bewoners werkten hieraan mee.

Samen met haar partners probeert het KDT deze vragen te beantwoorden. Met de antwoorden kunnen mensen in krimpgebieden prettiger wonen en meer zelfredzaam zijn, en kunnen middelen doelmatiger worden ingezet.

Download de Kennisagenda 2014

Kennisagenda Bevolkingsdaling 2014