Regiodeal maakt het verschil

Er gebeurt veel in de regio. Overheden, ondernemers, kennisinstituten, onderwijsinstellingen en burgers werken hard aan de leefbaarheid en economische structuurversterking in krimp- en anticipeergebieden. Vanuit het ministerie van BZK stimuleren en ondersteunen we dit en werken we hier in gezamenlijkheid met de verschillende partners aan. We ontwikkelen een manier van samenwerken rondom een centrale opgave uit het gebied. Daarbij wordt integraal gekeken, verschillende disciplines worden benut. De afspraken binnen een samenwerkingsverband noemen we een regiodeal.

Maak Verschil

Voor de meeste gebieden met bevolkingsdaling is de aanpak van de regiodeal niet nieuw. Hier is al langer het besef dat regionale opgaven tegen de achtergrond van krimp alleen kunnen slagen als er een goede samenwerking is tussen verschillende partijen. In de zes proeftuinen, waaronder krimpgebied Noordoost Fryslân, die naar aanleiding van het rapport van de Studiegroep Openbaar Bestuur, Maak Verschil, in de zomer van 2016 zijn opgestart, is telkens een bestuurlijke of zelfs maatschappelijke coalitie gevormd rondom een regionale economische opgave. Tijdens de conferentie Beproefd, gedurfd, versneld op maandag 27 maart werden de resultaten van de proeftuinen gedeeld.

Voor mij heeft Noordoost Fryslân duidelijk bewezen dat het voor krimpregio’s loont om het economisch DNA van de regio eens goed onder de loep te nemen om vervolgens tot een versterkingsplan komen. Wat mij betreft is deze regio het paradepaardje van de proeftuinen en de kiemplantjes uit deze kas kunnen nu in de volle grond! Noordoost Fryslân werkt hard aan het vergroten van het bruto regionaal product. Dat moet in 2025 structureel 400 miljoen euro hoger zijn, een stijging van ongeveer 20 procent ten opzichte van nu. Hoewel de regionale krimpopgave niet alleen economisch is, ben ik ervan overtuigd dat elke regio het eigen economisch DNA moet kennen. Kennis over het eigen economisch DNA is nodig voor een goede overweging hoe op de krimp te anticiperen.

Geen blauwdruk

Tijdens de conferentie werd ook gesproken over de ’bestuurlijke tussenruimte’: ga om de tafel zitten met partijen die je nodig hebt bij een bepaald vraagstuk en hiervoor heb je geen nieuwe bestuurslaag nodig. Deze aanpak vereist een flexibele houding van alle deelnemende partijen, een houding die meebeweegt met de opgave. Wij willen dan ook af van het blauwdrukdenken en adaptief in kunnen spelen op de opgave. De regio hoeft dan bijvoorbeeld ook niet geografisch begrenzend te zijn voor de partners aan tafel. Dit betekent nogal wat: van generiek beleid naar maatwerk en van ’er over gaan’ naar partnerschap.

Regiodeal

Met een regiodeal krijgen ambities uit de regio, maar ook bestaande uitvoeringsprogramma’s in krimp- en anticipeergebieden een (nieuwe) impuls. Een regiodeal is gericht op het gezamenlijk stevig aanpakken van opgaven uit de regio om de leefbaarheid en economie te versterken. Hierbij wordt zowel de samenwerking tussen Rijk, provincie en regio publieke domein en het maatschappelijk middenveld, private partners en onderwijs, bekrachtigd.

Wij, als ministerie van BZK, zitten samen met alle partners aan tafel. Niet alleen om de doelen en de belangen helder te krijgen, maar zeker ook om de inzet en rol van alle betrokkenen goed af te spreken. Een bezegeling met een regiodeal heeft meerwaarde, commitment en afspraken zijn niet vrijblijvend.

Saskia Spapen, ministerie van BZK