KDT zet in 2017 nieuwe koers uit

Het KDT in 2017

De plannen voor het komende jaar vormen een trendbreuk met de manier waarop het KDT in het verleden opereerde. In 2017 richt het KDT zich op kleinere bijeenkomsten in en met de regio’s, waar we gericht inzoomen op een onderwerp dat relevant is in de betreffende regio. Deze kleinschalige bijeenkomsten gaan we in nauwe samenwerking met onze partners organiseren. De vragen/opgaven die we agenderen in elk van de regio’s hebben nadrukkelijk ook een regio-overstijgend karakter, ondanks het feit dat de ‘oplossing’ regio-specifiek is. Zo speelt in verschillende krimpregio’s het vraagstuk van grensoverschrijdende werkgelegenheid, maar het concreet handen en voeten geven hieraan verschilt per regio. Dit jaar dus geen grote landelijke bijeenkomsten, maar vijf expertsessies op bijzondere locaties in de regio.

Verder kunt u in het eerste kwartaal van 2017 een nieuwe versie van de kennisagenda verwachten. In deze kennisagenda blikken we terug op de vergaarde kennis in de afgelopen twee jaar en zetten we de meest urgente kennisvragen voor de komende twee jaar voor u op rij. Dit betekent ook dat we het komende jaar weer bij u of uw collega’s aan kloppen om lopend onderzoek te matchen aan de kennisvragen.

Tot slot willen we in 2017 enkele wijzigingen doorvoeren in het mediabeleid van het Kennisplatform Demografische Transitie. Hierover leest u meer in de nieuwsbrief van februari.

Terugblik 2016

Nieuwe gezichten dienden zich in 2016 aan. In het Noorden werd Bettina Bock geïnstalleerd als bijzonder hoogleraar bevolkingsdaling en leefbaarheid voor Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen en Elles Bulder nam het stokje over van Sabina Meijer als Lector Krimp en Leefomgeving aan de Hanzehogeschool Groningen. Wij zien uit naar nauwe samenwerking met hen. We namen afscheid van het oude BZK-krimpteam en maakten kennis met hun vervangers. De komst van Noordoos-Friesland als nieuwste officiële krimpregio bracht ook nieuwe personen in het KDT-netwerk.

Ook inhoudelijk was er volop beweging. Limburg presenteerde tijdens de Neimed Krimplezing de publicatie Antistad en genereerde hiermee groeiende aandacht voor stedelijke krimp. In Zeeland deed de Commissie Balkenende haar aanbevelingen ten aanzien van economische vitaliteit in deze perifere provincie. In de Achterhoek zetten provincie en regio in op een betere aansluiting tussen onderwijs, arbeidsmarkt en beleid. Gezamenlijk publiceerden de krimpprovincies de position paper ‘Nederland in Balans’. De position paper pleit voor een andere verhouding tussen het randland en de Randstad.

Op twee grote landelijke congressen mochten wij ons brede KDT-netwerk verwelkomen. Eind maart organiseerde het KDT in Utrecht een congres over Economische dynamiek in krimp en anticipeerregio’s. Diezelfde maand werden de resultaten van de tweede ronde krimpexperimenten gepresenteerd tijdens de kennis en experimenten dag bevolkingsdaling in Ede. Tijdens deze bijeenkomst gingen onderzoekers en de deelnemers van de experimenten in gesprek over de ervaringen uit de experimenten en krimponderzoek. In de zomer organiseerden de partners gezamenlijk de landelijke conferentie Bevolkingsdaling.

Aanpalend aan het werk van het KDT zijn voorts – voortvloeiend uit de actualiteit – ook nieuwe projecten geïnitieerd met onze KDT-partners, één gaat over het zoeken naar verklaringen van het relatief hoge gebruik van sociaal domein voorzieningen in krimpregio’s, de ander gaat over de toekomstkansen van MBO-studenten in krimpregio’s.

We hopen u het komende jaar weer te ontmoeten op een van de bijeenkomsten, excursies, expertmeetings, in de leerkring of gewoon of op kantoor.

Radboud Engbersen, Platform31