Nieuwe kabinet: Werken over grens moet makkelijker

Het kabinet wil er werk van maken om de belemmeringen weg te nemen die mensen ervaren in de grensregio’s. Het Rijk wil de knelpunten op het terrein van infrastructuur en sociale zaken en werkgelegenheid samen met Duitse en Belgische overheden wegnemen, met name met de deelstaten Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Vlaanderen.

Lees verder (1L)

Andere maatregelen die zijn terug te vinden in het Regeerakkoord:

  • Het kabinet wil in krimpregio’s ruimte aan experimenten om een adequaat voorzieningenniveau op peil te houden, bijvoorbeeld voor
    de clustering van de voorzieningen.
  • Het kabinet blijft inzetten op een pluriform scholenaanbod en thuisnabij onderwijs met de kleine-scholentoeslag. Hiervoor is 20 miljoen euro per jaar extra beschikbaar.
  • Het kabinet schrapt de fusietoets in het basisonderwijs. Ook in het voortgezet onderwijs wordt de fusietoets bij krimpproblematiek geschrapt.
  • Regionaal maatwerk moet mogelijk zijn in de woningbouw, zowel in grote steden als regio’s met demografische krimp en leegstand.
  • Het kabinet wil de universele postdienst op het huidige kwaliteitsniveau, op het platteland en in krimpregio’s verankeren.